تعرفه پکیج های تولید محتوای وب سایت (SEO)


پکیج آشنایی

15,000 تومان

 • 1 پست ترجمه با تعداد حداقل 400 کلمه 
 • بهینه سازی پست های ترجمه شده
 • هر پست شامل 1 عکس می باشد
 • کلمه کلیدی توسط شما انتخاب می شود
 • موضوع محتوا توسط شما انتخاب می شود
 •  

پکیج هفته ای

98,000 تومان

 • 7 پست ترجمه با تعداد حداقل 400 کلمه 
 • بهینه سازی پست های ترجمه شده
 • هر پست شامل 1 عکس می باشد
 • کلمه کلیدی توسط شما انتخاب می شود
 • موضوع محتوا توسط شما انتخاب می شود
 •  

پکیج دوهفته ای

182,000 تومان

 • 14 پست ترجمه با تعداد حداقل 400 کلمه 
 • بهینه سازی پست های ترجمه شده
 • هر پست شامل 1 عکس می باشد
 • کلمه کلیدی توسط شما انتخاب می شود
 • موضوع محتوا توسط شما انتخاب می شود

پکیج ماهیانه

360,000 تومان

 • 30 پست ترجمه با تعداد حداقل 400 کلمه 
 • بهینه سازی پست های ترجمه شده
 • هر پست شامل 1 عکس می باشد
 • کلمه کلیدی توسط شما انتخاب می شود
 • موضوع محتوا توسط شما انتخاب می شود

تعرفه ترجمه متون


# نوع واحد محاسبه هزینه هر واحد
1 متن عمومی کلمه 20 تومان
2 متن تخصصی درجه سختی 1 کلمه 25 تومان
3 متن تخصصی درجه سختی 2 کلمه 30 تومان
4 متن تخصصی درجه سختی 3 کلمه 35 تومان
5 متن تخصصی درجه سختی 4 کلمه 40 تومان
6 متن تخصصی درجه سختی 5 کلمه 45 تومان
7 مقاله علمی کلمه 80 تومان
8 زیرنویس فیلم ( بدون داشتن زیرنویس زبان اصلی ) دقیقه 3000 تومان
9 زیرنویس فیلم ( با داشتن زیرنویس زبان اصلی ) کلمه 30 تومان
10 زیرنویس فیلم آموزشی تخصصی ( بدون داشتن زیرنویس زبان اصلی ) دقیقه 6000 تومان
11 زیرنویس فیلم آموزشی تخصصی ( با داشتن زیرنویس زبان اصلی ) کلمه بر اساس درجه سختی محتوای آموزشی
12 تبدیل متن به صدا دقیقه 2000 تومان
13 تبدیل صدا به متن دقیقه 4000 تومان
13 دوبله فارسی دقیقه 10000 تومان